El Consell aprova les obres d’adequació del sistema de climatització de diversos centres Labora

Published On: 20 de February de 2022Categories: Sin categoría

– Les obres es duran a terme en el Centre Labora de Novelda i en els Espais Labora de Sueca, Silla, Catarroja, Llíria, Castelló de la Plana, Ayora i Chelva
– L’objectiu d’aquesta reforma és l’adequació del sistema de ventilació i climatització per a evitar la propagació de la COVID-19

El Ple del Consell ha sigut informat de la contractació de les obres per a l’adequació en el sistema de ventilació i climatització per a evitar la propagació de la COVID-19 en diferents centres Labora.

Concretament es duran a terme obres en:

– El Centre Labora de Novelda per un import del contracte és de 31.610,91 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’empresa Anferval Manteniments S.L.

– Els Espais Labora de Sueca, Silla, Catarroja i Llíria per un import de 39.693´26 euros (IVA inclòs) per part de l’empresa Invalec S.L.

– Els Espais Labora de Castelló de la Plana (al carrer Historiador Viciana), a Ayora i Chelva. L’import d’aquest contracte ascendeix a 67.180,79 euros (IVA inclòs) i li ha sigut encarregat a l’empresa Energer Energy Hòlding S.L.

L’article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix un règim excepcional quan l’Administració haja d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics.

En aquestes situacions, l’òrgan de contractació pot contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, i ha de donar compte d’aquests acords al Consell en el termini màxim de trenta dies.

D’altra banda, la Disposició Addicional Segona del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, determina que l’adopció de qualsevol classe de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració del Consell per a fer front a la COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata.

L’actual pandèmia del coronavirus COVID-19 ha exigit la incorporació de precaucions i mesures de prevenció a implementar en tots els ordres i sectors del país.

Es tracta de mesures encaminades a aconseguir la minimització de riscos de contagi del virus, evitar possibles repunts de la malaltia i preservar en tot moment la salut i el benestar del conjunt de la ciutadania.

Labora té al seu càrrec l’impuls i execució de la política de la Generalitat en matèria d’intermediació en el mercat de treball i d’orientació laboral, i les polítiques actives d’ocupació i de formació professional.

Aquest organisme ha hagut també d’adaptar-se per a dur a terme les seues activitats en el marc de la realitat reflectida en el Pla per a la transició a una nova normalitat.

Per tot això és indispensable adoptar, sense demora, mesures immediates i eficaces per a protegir la salut dels usuaris i del personal que exerceix els seus serveis en el Centre Labora de Novelda i en els Espais Labora de Sueca, Silla, Catarroja, Llíria, Castelló de la Plana, Ayora i Chelva.